Skip to main content

အလံအငွားတင္သည့္သေဘၤာမ်ား (FOCs)

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသယ္သူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္သားမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ITF) သည္ အလံအငွားတင္ၿပီး ခုတ္ေမာင္းေနေသာ သေဘၤာမ်ားေပၚ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ သေဘၤာသားမ်ားအလုပ္သမားမ်ား ပါဝင္သည့္အဖြဲ႔၏ လစာကိစၥႏွင့္အျခားေသာအေျခအေနအရပ္ရပ္တို႔အေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ရာတြင္ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား ၾသဇာတိကၠမႀကီးမားၿပီးၿပိဳင္းဘက္ကင္းသည့္ အဖြဲ႔အစည္း အျဖစ္ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။

သေဘၤာအလံအငွားတင္သည့္သေဘၤာမ်ားဆိုသည္မွာ အလုပ္ရွင္ႀကီးစိုးသည့္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမားဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာျခင္းမရွိပဲ လစာနည္းနည္းႏွင့္ အလုပ္ခ်ိန္မ်ားကာ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈမရွိသည့္လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္ရ သည့္သေဘၤာဟု ဆိုလိုရင္းပင္ျဖစ္သည္။ FOC သေဘၤာမ်ားတြင္တင္ထားသည့္အလံမွာ ႏိုင္ငံသတ္သတ္မွတ္မွတ္မရွိေသာေၾကာင့္  မည္သည့္သေဘၤာသားသမဂၢႏွင့္မွ်ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမရွိေပ။

အလံအငွားတင္သည့္သေဘၤာမ်ား (FOCs) ဆိုတာဘာလဲ

အလံအငွားတင္သည့္သေဘၤာဆိုသည္မွာ သေဘၤာပိုင္ဆိုင္သည့္ႏိုင္ငံ၏အလံကိုမတင္ပဲ အျခားေသာအဆင္သင့္ရာႏိုင္ငံ၏အလံျဖင့္ ခုတ္ေမာင္းေနေသာသေဘၤာျဖစ္သည္။

အလံမွတ္ပံုတင္ခေစ်းသက္သာၿပီး အခြန္သက္သာျခင္း၊ အခြန္ေရွာင္ျခင္းအျပင္ ေစ်းေပါေပါရသည့္အလုပ္သမားမ်ားကို ထင္သလို ခန္႔ထားႏိုင္ျခင္းတို႔သည္ ယင္းအလံတင္မည္ဆိုေသာသေဘၤာပိုင္ရွင္၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခိုင္မာေစသည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

သေဘၤာမ်ားကိုႏိုင္ငံျခားသားပိုင္အျဖစ္မွတ္ပံုတင္ၿပီး ခုတ္ေမာင္းေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ITF က ယူဆၿပီး ရွိေၾကာင္း FOC သေဘၤာအျဖစ္မွတ္ပံုတင္ထားသည္ဟုဆိုရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စံႏႈန္းမ်ားပါဝင္သည္ဟု ယူဆသည္။

  • Flag State ၏သေဘာဆႏၵႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္အရမူ အဆိုပါ FOC သေဘၤာတြင္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္အနိမ့္ဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ၿပီး  အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္အလုပ္သမားသမဂၢအခြင့္အေရးမ်ားကိုအေလးထားမႈအပါအဝင္ အဖြဲ႔အစည္း၏ လြတ္လပ္ စြာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ Bona Fide အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ စုေပါင္းညွိႏႈိင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ပါဝင္သည္။
  • သေဘၤာတစ္စီးခ်င္းႏွင့္ဆိုင္သည့္မွတ္တမ္းကို ILO ညီလာခံမ်ားႏွင့္လမ္းညႊန္အၾကံေပးခ်က္မ်ားအရ ခ်မွတ္ထားသည့္  သက္ဆိုင္ရာအဆင့္အလိုက္ ဆံုးျဖတ္သည္။
  • ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းကို IMO ညီလာခံမ်ား၏သတ္မွတ္ခ်က္စံႏႈန္းအရေဖာ္ျပၿပီး Port State Control ၏စံုစမ္းစစ္ေဆးခ်က္မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိမရွိႏွင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသည့္အႀကိမ္ေရမ်ားျဖင့္လည္း ေဖာ္ျပသည္။

ပင္လယ္တြင္းဥပေဒဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢညီလာခံ (UNCLOS) အရ သေဘၤာပိုင္ရွင္ႏွင့္ တင္ထားသည့္သေဘၤာအလံတို႔ၾကား စစ္မွန္ သည့္ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိရမည္ဟု ITF ကယံုၾကည္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ FOC သေဘၤာမ်ားမွတ္ပံုတင္ရာတြင္မူ စစ္မွန္သည့္ခ်ိတ္ဆက္မႈ မရွိေပ။

ယင္းသို႔အဆင္ေျပသလိုမွတ္ပံုတင္ထားသည့္အခ်ဳိ႔ေသာသေဘၤာမ်ားမွာ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈႏွင့္ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈစံႏႈန္းတို႔တြင္ အားနည္းၿပီး  သေဘၤာသားမ်ားကိုလည္းႏိုင္ငံအလိုက္ကန္႔သတ္ျခင္းမရွိပဲခန္႔ထားရာ တစ္ခါတစ္ရံ ဘာသာစကားကြာျခားမႈေၾကာင့္ သေဘၤာသားမ်ားအခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ရာတြင္၎၊ လံုျခံဳေရးခ်ထားရာတြင္၎ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိရာ သေဘၤာအႏၱရာယ္ ကင္းကင္းေရွ႕ဆက္ေရးတို႔တြင္ စြန္႔စားရသည္မ်ားရွိသည္။

ႏိုင္ငံအလိုက္ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ေရွ႕ခရီးမဆက္ႏိုင္သည့္အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ၾကံဳရသည့္သေဘၤာမ်ားစြာရွိသည္။

FOC သေဘၤာအျဖစ္မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးပါက အဆိုပါသေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ားက ေစ်းအေပါဆံုးႏွင့္ရသည့္အလုပ္သမားမ်ားကိုေခၚကာ လုပ္ခအနည္းနည္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အေနအစားဆင္းရဲလွသည့္ သေဘၤာသားမ်ားထံမွ လစာျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားလုပ္ ေလ့ရွိသည္။

ယင္းသို႔ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ ကမၻာအႏွံ႔တြင္ ေအာက္ေျခမွစၿပီး အလ်င္အျမန္ေလာင္ၿမိဳက္လ်က္ရွိသည္။ သေဘၤာလုပ္ငန္းေစ်းကြက္ တြင္လည္း ေၾကာက္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားအားေကာင္းလာေသာေၾကာင့္ FOC သေဘၤာသစ္မ်ားမွ အနိမ့္ဆံုး စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အနည္းဆံုးေသာလုပ္ခမ်ားေပးကာ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားေနရၿပီး ထိုနည္းႏွင္ႏွင္ပင္ သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ားသည္ လည္း ၎တို႔၏သေဘၤာမ်ား အျခားသေဘၤာမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ အနိမ္႔ဆံုးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ေစ်းအေပါဆံုးလုပ္သားမ်ားကိုရွာေဖြေနၾကရာ အလံအငွားတင္ျခင္းကသာ ယင္းအခက္အခဲကိုေျဖရွင္ေပးႏိုင္ေတာ့သည္။