Skip to main content

All content tagged with: "action"

သတင္းမ်ား | 13 Jan 2020

မိုဇင်းဘစ်နိုင်ငံ (Mozambique) မှ ကင်ညာနိုင်ငံသား (Kenyan) သင်္ဘောသားများကို ITF ကယ်ဆယ်

မိုဇင်းဘစ်နိုင်ငံ (Mozambique) ပင်ဘာမြို့ (Pemba) သို့...

သတင္းမ်ား | 17 Oct 2019

ITF ဆက်သွယ်ရမည့်သူများ ကွန်ရက် (ITF Contacts Network) အာရှ ပစိဖိတ် နယ်မြေသို့ တိုးချဲ့

ITF သည် မိမိ၏ နောက်ဆုံးအဆင့် ဆက်သွယ်ရမည့်သူများ ကွန်ရက်ကို...