Skip to main content

အလံအငွားတင္ျခင္းက သေဘၤာသားမ်ားအတြက္ မည္သို႔သက္ေရာက္မႈရွိသနည္း

FOC သေဘၤာမ်ားတြင္ လူတိုင္းရရွိသင့္သည့္အနိမ့္ဆံုးအေျခခံအဆင့္ကိုပင္မသတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ ယင္းသေဘၤာတြင္ လုပ္ကိုင္ ရေသာသေဘၤာသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္အလုပ္သမားသမဂၢဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကိုပင္မရသည့္အခါမ်ား ရွိသည္။ ယင္းအခ်က္ကပင္သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ားကိုဆြဲေဆာင္ေနသည့္အခ်က္္ျဖစ္သည္။ သေဘၤာေပၚတြင္သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ အလံမွတ္ပံုတင္ထားသည့္ႏိုင္ငံ၏သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္းသာ ျဖစ္သည့္အတြက္ သေဘၤာသားတို႔၏ မိခင္ႏိုင္ငံမ်ားမွာလည္း၎တို႔ကိုအျပည့္အဝကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ FOC သေဘၤာသားအမ်ားစုမွာလည္း သမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ ထားျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ သေဘၤာေပၚတြင္ျဖစ္ပ်က္သမွ်ကိစၥတို႔အတြက္ သမဂၢ၏ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မႈမွာလည္းထင္သေလာက္ ခရီးမေရာက္တတ္ေပ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေန႔စဥ္စားသံုးေနရတဲ့ ဆန္စပါးနဲ႔ ေရခဲရိုက္အသားေတြအျပင္ အသီးအႏွံအတြက္ငွက္ေပ်ာသီးကစလို႔ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ ေလာင္စာဆီ၊ဂက္စ္နဲ႔ အဝတ္အထည္ျပဳလုပ္ရာမွာလိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြအထိလိုအပ္တဲ့အရာမွန္သမွ်ကို ကမၻာအႏွံ႔ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေပးေနတဲ့သူေတြျဖစ္လို႔ သေဘၤာသားေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္အသက္တမွ်အေရးပါတဲ့သူေတြပါ။ သူတို႔ေတြဟာ မ်က္စိနဲ႔မျမင္ႏိုင္တဲ့အလုပ္သမားတပ္ဖြဲ႔ႀကီးလို႔ဆိုရင္လည္းမမွားပါဘူး။ ပင္လယ္ျပင္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ကိစၥေတြဟာ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈကေန အလွမ္းေဝးေနတာေၾကာင့္ သေဘၤာသားေတြကိုမတရားလုပ္ေနတဲ့ ပိုင္ရွင္ေတြကို အေရးမယူႏုိင္ပဲျဖစ္ေနတာပါ။

အလံအငွားတင္တာကိုဆန္႔က်င္တဲ့လႈပ္ရွားမႈေတြကို လုပ္လာတာဟာ ခုဆိုရင္ ၅၅ ႏွစ္နီးပါးရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ITF က သံသယရွိတဲ့ သေဘၤာေတြကိုစံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ဖို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴးေတြခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ကြန္ယက္တစ္ခုကိုဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ သေဘၤာသားေတြမတရားဖိႏွိပ္ခံရတာေတြကို ေအာက္ပါအတုိင္းေရးသားထားပါတယ္။

  • လုပ္ခလစာအလြန္နည္းျခင္း
  • လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနဆိုးရြားျခင္း
  • အစားအေသာက္ႏွင့္ေသာက္ေရလံုေလာက္စြာမရျခင္း
  • သင့္ေလ်ာ္သည့္နားခ်ိန္မရွိပဲ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာလုပ္ကိုင္ရသည့္အတြက္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျပီးစိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္း

လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရွိျခင္း

FOC သေဘၤာမ်ားသည္ ကမၻာေပၚရွိအျခားေသာသေဘၤာမ်ားတြင္ရွိသည့္ ေယဘုယ်သက္တမ္းထက္ ပို၍အိုေဟာင္းေနေသာ သေဘၤာမ်ားျဖစ္သည္။ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္ၿပီး စံခ်ိန္မမီေတာ့ေသာေဟာင္းႏြမ္းေနသည့္သေဘၤာမ်ားေပၚ အသက္အႏၱရာယ္ စိုးရိမ္ရသည့္အေျခအေနမ်ားကို ၾကံ႕ၾကံ႕ခံကာလုပ္ကိုင္ေနၾကရေသာသေဘၤာသားအေရအတြက္မွာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေန ၿပီျဖစ္သည္။ Port State Control အာဏာပိုင္မ်ားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသည့္ FOC သေဘၤာမ်ားတြင္ သက္တမ္းလြန္ၿပီး ေဟာင္းႏြမ္းကာျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းမရွိေတာ့ေသာ ေမာင္းႏွင္ရန္မသင့္ေတာ္သည့္ သေဘၤာမ်ားပါဝင္သည္။ ယင္းသို႔ေသာ သေဘၤာမ်ားကို “ေပါေလာေမ်ာေနေသာ ေခါင္းတလားမ်ား” ဟုေခၚဆိုတတ္ၾကသည္။

ကာကြယ္ေပးႏိုင္မႈမရွိျခင္း

ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္မႈအားနည္းၿပီး စိတ္မခ်ရသည့္သေဘၤာမ်ားေၾကာင့္ ပင္လယ္ျပင္တြင္လုပ္ကိုင္ရသည့္အလုပ္သည္ ရွိရွိသမွ်အလုပ္မ်ားတြင္ အႏၱရာယ္အရွိဆံုးအလုပ္ျဖစ္လာသည္။ ယင္းသို႔အႏၱရာယ္ရွိသည့္အေျခအေနတြင္ လုပ္ကိုင္ရေသာေၾကာင့္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ေသဆံုးသူဦးေရမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေယာက္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ မေတာ္တဆမႈမ်ားမၾကာခဏ ဆိုသလို ျဖစ္ပြားေနေသာ္လည္း သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ားမွာ ကုန္မ်ားကိုတင္ပို႔ေနၾကဆဲျဖစ္ၿပီး  ကုန္ပို႔ေနာက္က်မႈအတြက္က်သင့္သည့္ ကုန္က်စရိတ္မွာလည္း ၎တို႔အတြက္ ႀကီးမားသည့္ျပႆနာပင္ျဖစ္သည္။

နစ္နာဆံုးရႈံးရသည့္သေဘၤာသားမ်ားကိုယ္တိုင္မွာမူ နစ္နာေၾကးရရွိရန္မွာ မလြယ္ကူေသးေပ။ အားျပင္းလွသည့္ေလာကဓံရိုက္ခ်က္ သည္ ဘဝတစ္ခုလံုးကိုပ်က္စီးေစၿပီး သေဘၤာလိုက္သည့္အလုပ္ကိုပါအဆံုးသတ္ေစသည့္အျပင္ ပံုမွန္လည္ပတ္ေနသည့္ မိသားစု စီးပြားေရးကို ဓားျပတိုက္သလိုဆံုးရႈံးသြားေစႏိုင္သည္။ ယင္းသို႔ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားကို ITF ကတရားရံုးတြင္ တရားစြဲဆိုေသာ္လည္း အဓိကတာဝန္ရွိသူမ်ားအား သေဘၤာႏွင့္၎တို႔၏သေဘၤာသားမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူေစရန္မႀကိဳးစားမီ ကုမၸဏီ၏ရႈပ္ေထြးလွ ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို အရင္ေျဖရွင္းရသည့္အခါမ်ားရွိသည္။

လစာေပးေခ်မႈမရွိျခင္း

ITF ကေန႔စဥ္ၾကားေနရသည္မွာ ေၾကြးလည္ပင္းရစ္ေနသည့္သေဘၤာသားမ်ားသတင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ လစာလံုးဝ မရၾက ေၾကာင္း သိရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ကုမၸဏီကၾကန္႔ၾကာေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္ျခင္းႏွင့္ မိသားစုထံပို႔ေပးရန္ေတာင္းဆိုရာတြင္ မပို႔ေပးပဲထားျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ သေဘၤာသားမ်ားကိုလစာေပးေခ်မည္ဆိုေသာကတိကို တရားဝင္လက္မွတ္ထိုးထားျခင္းမရွိပဲ လမ်ားစြာၾကာေနသည့္ကိစၥမ်ားလည္းရွိသည္။ လစာမရသျဖင့္ အိမ္မျပန္ႏိုင္ ပဲအလုပ္ကိုက်ိတ္မွိတ္ၿပီးဆက္လုပ္ေနရသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

တန္ဖိုးထားခံရမႈမရွိျခင္း

သေဘၤာေပၚတြင္ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာလုပ္ကိုင္ေနရေသာ္လည္း တိုင္တန္းရန္ေၾကာက္ရြံ႕ေနသူမ်ားလည္းရွိသည္။ ITF သို႔မဟုတ္ PSC စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ားကိုတိုင္တန္းသည့္ သေဘၤာသားမ်ား၏အလွည့္ကိုေက်ာ္ၿပီး လစာမေပးပဲထားေသာ တာဝန္ယူမႈမရွိသည့္ သေဘၤာကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္းရွိသည္။

သေဘၤာသားစာအုပ္တြင္ ITF ကိုတိုင္တန္းသူအျဖစ္မွတ္ခ်က္ေရးသည္မွာ ကပၸတိန္တို႔လုပ္ေနက်အရာပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ မွတ္ခ်က္ ေရးခံရေသာသေဘၤာသားသည္ ယင္းကုမၸဏီပိုင္သေဘၤာတြင္အလုပ္ထပ္ရေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ အခ်ဳိ႕မွာ အိမ္ေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေထာင္ခ်ခံရသည့္အျဖစ္မ်ားလည္းရွိသည္။ တရုတ္ကုမၸဏီတို႔တြင္ ေစ်းေပါသည့္အလုပ္သမားရင္းျမစ္မ်ားပိုမိုမ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္  လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနႏွင့္လစာႏႈန္းထားတို႔မွာပိုမိုဆိုးရြားလ်က္ရွိသည္။

မည္သည့္ႏိုင္ငံသားမဆို ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ITF က FOC သေဘၤာမ်ားကို ဆန္႔က်င္သည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ စုေပါင္းညွိႏႈိင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ FOC သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ITF ကခ်မွတ္ျခင္းမရွိပါက ေထာင္ေသာင္းခ်ီေသာသေဘၤာသားမ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ ရသင့္ သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္းလက္လြတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

စံခ်ိန္စံညႊန္းမီလုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားရရွိေရးသည္ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ၿပီး ယင္းရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေရးတြင္ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားက အေရးပါသည့္အခန္းက႑ကပါဝင္သည္။ ႏိုင္ငံအလိုက္ခ်မွတ္ထားသည့္စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားကို အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရံုးခြဲမ်ားရွိသည့္ ေအာင္ျမင္ေနေသာမည္သည့္ကုမၸဏီႀကီးကမဆို ခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီးအမႈေပါ့ေလ်ာ့ေအာင္လုပ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ အလုပ္သမားသမဂၢ မ်ားမွ ခိုင္မာျပတ္သားသည့္သမဂၢစိတ္ဓာတ္ရွိရန္အေရးႀကီးသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက သေဘၤာသားတို႔၏ လုပ္ငန္း ခြင္မွာ ယခင္ကထက္ ပိုမိုဆိုးရြားလာမည္မွာ မလြဲဧကန္ပင္ျဖစ္သည္။